خداوندا : من خالیِ خالی ام از تو یعنی پُرِ پُر هستم از غیر تو...! خدایا ببخش مرا که سر درگمی من ازسرگرمی به غیر تو بود خدایا دیگران رابا تو آرام می کنم! ولی خودم رابا چه آرام کنم!؟ / زعفرانی

پایان پدر

پایان پدر  28 فروردین ماه 98

پدر برای همیشه آسمانی شد


سفرت به سلامت عزیزهمیشگی ام

دیدار به قیامت

عکس نوشته مرگ پدر[ پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 ] [ 22:18 ] [ زعفـــــرانی ]